Καναρίνια χρώματος .

Oropharma

Ασχετα απο τις δικές μου προτιμήσεις,  στην κατηγορία Φάρμακα-Πρόσθετα, θα κάνω μια προσπάθεια να μεταφέρω όλες τις γνωστές φίρμες παραγωγής τους. Νομίζω είναι πολύ καλύτερα να υπάρχουν όσο το δυνατόν περισσότερες απο αυτές, ώστε να υπάρχει γνώση και δυνατότητα επιλογής,  αφού θα μπορούν εύκολα να γίνουν οι συγκρίσεις. Η αρχή απο την  Oropharma .

SUPPLEMENTS FOR BIRDS

Avi-Chol

Product presentation
Oropharma Avi-Chol is a dietary supplement for birds for an optimal liver function and a good moult. It is a unique liver tonic based on sulphuric amino acids, biotin, sorbitol and vitamin B12. Avi-Chol ensures optimal growth, perfect plumage development and pigmentation in young birds as well as perfect plumage development and pigmentation in moulting birds. This product also promotes the elimination of waste products from colour pigments and medicines. Optimal liver function is crucial to your bird’s health. In young birds, where the body is still in full development, the liver is subject to extra strain due to the greater need for energy, proteins, vitamins, fats and hormones. During the moult the plumage is changed completely. All the necessary elements must be available in the right proportions and supplied adequately. Any deficiency will be visible in the poor quality of the feathers. Your bird’s liver is subject to additional strain when colour pigments (coloured canaries) are administered. Administering medicines also puts strain on your bird’s liver. Hence the importance of administering a supplement that supports the liver. Avi-Chol contains the active components (methionine, choline, biotin, vitamin B12 and sorbitol) required for optimal liver function resulting in a perfect, glossy plumage and pigmentation.
Directions for use
2 bottle tops (10 ml) per litre of drinking water or per 500 g of eggfood.

 • During the moult and show season: two to three times a week.
 • On administration of colour pigments for plumage e.g. Can-Tax or Yel-Lux:
  two to three times a week.
 • To support the liver or after administering medication: 5 consecutive days.TIP for administering via eggfood: mix the dose of Avi-Chol first in the water which will be used to moisten the eggfood until you obtain a homogenous mixture.
Packing
Small bottle  250 ml

Calci-lux

Product presentation
Oropharma Calci-Lux is a high quality, water soluble source of calcium. This dietary supplement is administrated for good egg shell formation, for good skeletal development in young birds, during the breeding season to prevent egg-binding and in cases of calcium deficiency or calcium tetany. Calcium is an essential element in the bird’s body. Amongst others it is essential for the correct functioning of the nervous system. Calcium deficiencies in birds regularly result in serious health problems. If the bird is not given enough calcium, it causes decalcification of the skeleton and bone deformation. In the hen a calcium deficiency during the breeding period results in poor egg shell formation and even to egg-binding. Giving extra calcium to birds during the breeding and growth season is therefore strongly recommended. Sufficient calcium ensures good egg shell formation and the development of a healthy skeleton.
Directions for use
 • Preventively:
  1 level measure (= 4 g) twice a week per 100 g Orlux eggfood or per 250 ml drinking water.
 • Before and during the breeding season:
  2 level measures (= 8 g) daily per 100 g Orlux eggfood or per 250 ml drinking water.
 • In case of a calcium deficiency:
  3 level measures (= 12 g) daily per 100 g Orlux eggfood or per 250 ml drinking water.
Formula
For the detailed list of all components, see the information leaflet in the packing.
Ingredients
Calcium lactate
Calcium gluconate
Calcium
Packing
Small pot  150 g
Pot  500 g

Can-Tax

Product presentation
Oropharma Can-Tax is a red colorant based on canthaxanthine. This dietary supplement colours red canaries, intensifies the red colour in other birds and ensures a beautiful even red colour. As feathers consist of dead cells and are consequently not fed by the metabolism, they absorb the colour when they are formed. On average, the plumage is changed once a year. However not in one go. The moulting of the old feathers is stimulated by the formation of new ones and this is a gradual process so that the bird keeps a full plumage. When adding Can-Tax to the food canthaxanthine is transported to the place where the feather is growing and it is given the more intense red colour. Beta-apo-8’-carotenal ensures even better absorption of canthaxanthine. The feather formed retains its colour until the formation of a new feather.
Directions for use
Packs of 20 g and 150 g: 1 level measure (= 1 g) per 100 g Orlux eggfood or per 200 ml of drinking water.
Pot of 500 g: 1 level measure (= 5 g) per 500 g Orlux eggfood or per 1 litre of drinking water.

 • During the breeding season: 2 weeks before laying the first egg.
 • During the moulting: daily for the entire period.
  Doubling the dose is recommended during the moult.
 • Show birds: daily, all year round.
Formula
For the detailed list of all components, see the information leaflet in the packing.
Ingredients
Canthaxanthine
Beta-apo-8´-carotenal
Vitamin E
Iron oxide
Packing
Small box  20 g
Small pot  150 g
Pot  500 g

Canto – vit Liquid

Product presentation
Oropharma Canto-Vit Liquid is a liquid mixture of vitamins and amino acids enriched with vitamin E. This product is especially indicated for singing and fertility. Vitamin E is a biological antioxidant: it protects the bird’s cell structure and has also long been known for promoting fertility and getting the bird into optimum breeding condition. Canto-Vit, with its unique composition, ensures a lovely singing quality of canaries and finches, and increases fertility.
Directions for use
15 drops of Canto-Vit Liquid in 50 ml clean drinking water. Prepare fresh every time.

 • During the (song) contest season for finches and other song birds: give three times a week.
 • During the preparation for the breeding season (3 to 4 weeks) until the first egg has been laid: give daily.
Formula
For the detailed list of all components, see the information leaflet in the packing.
Ingredients
Vitamin A 1500000 IU/kg
Vitamin D3 80000 IU/kg
Vitamin E 18000 mg/kg
Vitamin K3 25 mg/kg
Vitamin B1 250 mg/kg
Vitamin B2 250 mg/kg
Vitamin B6 150 mg/kg
Vitamin B12 1 mg/kg
Vitamin PP 200 mg/kg
Pantothenic acid 500 mg/kg
Vitamin C 10000 mg/kg
Biotin 3 mg/kg
Choline chloride 20000 mg/kg
DL-methionine 1500 mg/kg
L-lysine 3000 mg/kg
L-tryptophan 300 mg/kg
L-threonine 840 mg/kg
Cysteine 100 mg/kg
Arginine 1000 mg/kg
Packing
Small bottle  30 ml with dropper

Carni –Mix

Product presentation
Oropharma Carni-Mix is a well-balanced blend of amino acids, vitamins, minerals, trace elements, β-carotene, Florastimul® and L-carnitine specially developed for birds of prey. This product keeps birds of prey in top condition and accelerates growth and development of young birds. Carni-Mix is administrated for optimal skeletal development, in cases of calcium deficiency and/or vitamin D deficiency and for perfect skin and feather structure. Carni-Mix ensures a strong egg shell, the optimal growth of young birds, a healthy skeleton with strong bonds, perfect skin and feather structure and increases the body’s resistance. This dietary supplement was specially developed for birds of prey and helps to prevent common disorders caused by an unbalanced diet (e.g. calcium deficiency and vitamin D deficiency).
Directions for use
2 level measures (= 8 g) of Carni-Mix per 100 g of food.

 • Outside the breeding season:
  2 measures per 100 g of feed or 1 measure per day-old chick (40 g) daily.
 • During preparation for breeding and the breeding season:
  4 measures per 100 g of feed or 2 measures per day-old chick (40 g) daily.
Formula
For the detailed list of all components, see the information leaflet in the packing.
Ingredients
Calcium (Ca) 35 %
Magnesium (Mg) 0,10 %
Potassium (K) 0,002 %
Sodium (Na) 0,12 %
Chlorine (Cl) 0,80 %
Vitamin A 325000 IU/kg
Vitamin D3 36000 IU/kg
Vitamin E 2000 mg/kg
Vitamin K3 70 mg/kg
Vitamin B1 170 mg/kg
Vitamin B2 85 mg/kg
Vitamin B6 145 mg/kg
Vitamin B12 1 mg/kg
Vitamin PP 2000 mg/kg
Pantothenic acid 500 mg/kg
Folic acid 35 mg/kg
Vitamin C 1250 mg/kg
Biotin 7 mg/kg
Choline chloride 15000 mg/kg
DL-methionine 6000 mg/kg
L-lysine 15000 mg/kg
L-carnitine 10000 mg/kg
Threonine 9000 mg/kg
Manganese(II)sulphate monohydrate – manganese 2500 mg/kg
Copper(II)sulphate pentahydrate – copper 250 mg/kg
Zinc sulphate monohydrate – zinc 2300 mg/kg
Calcium iodate anhydrous – iodine 50 mg/kg
Selenium (Se) 5 mg/kg
Packing
Small pot  200 g

Ferti –Vit

Product presentation
Oropharma Ferti-Vit is a well-balanced blend of vitamins, amino acids and trace elements, enriched with vitamin E. To be used during preparation for the breeding season, for the song of canaries and finches and in cases of laying and fertility disorders or in cases of death in the egg. Ferti-Vit promotes sexual drive and fertility. During the breeding season a bird needs an optimal blend of vitamins, amino acids and trace elements. The essential vitamin E, also called the fertility vitamin, is a strong antioxidant. The combination of the components in Ferti-Vit is not only optimal for breeding, but also increases the resistance to disease and helps protect the heart and muscular tissue.
Directions for use
1 level measure (= 1 g) of Ferti-Vit per 250 ml drinking water or per 100 g Orlux soft food or eggfood.

 • During the preparation for the breeding season (3 to 4 weeks) until the first egg has been laid: give daily.
 • During the competition season for finches and other competition birds: give three times a week.
Formula
For the detailed list of all components, see the information leaflet in the packing.
Ingredients
Vitamin A 2500000 IU/kg
Vitamin D3 200000 IU/kg
Vitamin E 45000 mg/kg
Vitamin K3 650 mg/kg
Vitamin B1 800 mg/kg
Vitamin B2 3200 mg/kg
Vitamin B6 1200 mg/kg
Vitamin B12 4 mg/kg
Vitamin PP 16000 mg/kg
Pantothenic acid 2200 mg/kg
Folic acid 300 mg/kg
Vitamin C 12000 mg/kg
Biotin 30 mg/kg
Choline chloride 14000 mg/kg
DL-methionine 30000 mg/kg
L-lysine 20000 mg/kg
Iron(II)sulphate monohydrate – iron 2500 mg/kg
Manganese(II)sulphate monohydrate – manganese 5000 mg/kg
Copper(II)sulphate pentahydrate – copper 500 mg/kg
Zinc sulphate monohydrate – zinc 4500 mg/kg
Calcium iodate anhydrous – iodine 100 mg/kg
Packing
Small box  25 g
Small pot  200 g

Muta-Vit

Product presentation
Oropharma Muta-Vit is a special blend of vitamins, amino acids and trace elements, with high content of sulphurous amino acids and biotin. This dietary supplement promotes feather development and condition, strengthens the plumage, protects the liver and ensures an optimal metabolism. Muta-Vit helps to prevent fright moulting. During the moult, the bird is subject to stress. An optimal supplement to the feed is necessary then. The sulphurous amino acids in Muta-Vit are essential for the production of keratin, the building material for feathers and skin. Biotin ensures good quality keratin. This guarantees a fast and good moult.
Directions for use
1 level measure (= 1 g) of Muta-Vit per 250 ml drinking water or per 100 g Orlux soft food or eggfood.

 • During the moult to promote the development of the feathers: three times a week.
 • During the preparation for the show season: for 4 consecutive days.
 • After treatment with antibiotics or other medicines: for 5 consecutive days.
 • In cases of decreased appetite as a result of a poor metabolism: for one whole week.
Formula
For the detailed list of all components, see the information leaflet in the packing.
Ingredients
Vitamin A 2500000 IU/kg
Vitamin D3 200000 IU/kg
Vitamin E 20000 mg/kg
Vitamin K3 650 mg/kg
Vitamin B1 800 mg/kg
Vitamin B2 3200 mg/kg
Vitamin B6 1200 mg/kg
Vitamin B12 4 mg/kg
Vitamin PP 16000 mg/kg
Pantothenic acid 2200 mg/kg
Folic acid 300 mg/kg
Vitamin C 12000 mg/kg
Biotin 200 mg/kg
Choline chloride 14000 mg/kg
DL-methionine 30000 mg/kg
L-lysine 20000 mg/kg
Iron(II)sulphate monohydrate – iron 2500 mg/kg
Manganese(II)sulphate monohydrate – manganese 5000 mg/kg
Copper(II)sulphate pentahydrate – copper 500 mg/kg
Zinc sulphate monohydrate – zinc 4500 mg/kg
Calcium iodate anhydrous – iodine 100 mg/kg
Packing
Small box  25 g
Small pot  200 g

Muta- Vit Liquid

Product presentation
Oropharma Muta-Vit Liquid is a liquid mixture of vitamins and amino acids enriched with methionine and cysteine. This product is especially indicated for the moult. Feathers are largely made of hard protein tissue (keratin). During the moult, birds have an increased need of the buildingblocks of this protein, namely methionine and cysteine. Muta-Vit, a combination of these two sulphurous amino acids supplemented with necessary vitamins, ensures a strong, healthy and beautiful plumage.
Directions for use
15 drops of Muta-Vit Liquid in 50 ml clean drinking water. Prepare fresh every time.

 • During the moult to promote the development of the feathers: three times a week.
 • During the preparation for the show season: for 4 consecutive days.
 • After treatment with antibiotics or other medicines: for 5 consecutive days.
 • In cases of decreased appetite as a result of a poor metabolism: for one whole week.
Formula
For the detailed list of all components, see the information leaflet in the packing.
Ingredients
Vitamin A 1500000 IU/kg
Vitamin D3 80000 IU/kg
Vitamin E 15000 mg/kg
Vitamin K3 25 mg/kg
Vitamin B1 250 mg/kg
Vitamin B2 250 mg/kg
Vitamin B6 150 mg/kg
Vitamin B12 1 mg/kg
Vitamin PP 200 mg/kg
Pantothenic acid 500 mg/kg
Vitamin C 10000 mg/kg
Biotin 3 mg/kg
Choline chloride 20000 mg/kg
DL-methionine 2000 mg/kg
L-lysine 3000 mg/kg
L-tryptophan 300 mg/kg
L-threonine 840 mg/kg
Cysteine 100 mg/kg
Arginine 1000 mg/kg
Packing
Small bottle  30 ml with dropper

Omni – Vit

Product presentation
Oropharma Omni-Vit is a balanced blend of vitamins, amino acids and trace elements. This dietary supplement is administrated for optimal condition, better breeding results, optimal development of the chicks and in conditions of weakness or stress. Omni-Vit helps in cases of decreased resistance due to infection. Vitamins, amino acids and trace elements are dietary components that are essential for a good metabolism. With heavy exertion, illness or during growth the supply of these essential components via the food may be insufficient and then this product is recommended. Omni-Vit contains only vitamins, amino acids and trace elements with a high biological availability, which ensure an optimal development of proteins in the body, essential for good breeding and condition.
Directions for use
1 level measure (= 1 g) of Omni-Vit per 250 ml drinking water or per 100 g Orlux soft food or eggfood.

 • Throughout the entire year to maintain an optimal condition: once a week.
 • During the breeding period: twice a week.
 • When recovering after illness: for 5 consecutive days.
 • After vaccination: for 3 consecutive days.
Formula
For the detailed list of all components, see the information leaflet in the packing.
Ingredients
Vitamin A 2500000 IU/kg
Vitamin D3 200000 IU/kg
Vitamin E 7000 mg/kg
Vitamin K3 650 mg/kg
Vitamin B1 800 mg/kg
Vitamin B2 3200 mg/kg
Vitamin B6 1200 mg/kg
Vitamin B12 4 mg/kg
Vitamin PP 16000 mg/kg
Pantothenic acid 2200 mg/kg
Folic acid 300 mg/kg
Vitamin C 12000 mg/kg
Biotin 30 mg/kg
Choline chloride 15000 mg/kg
DL-methionine 20000 mg/kg
L-lysine 15000 mg/kg
Iron(II)sulphate monohydrate – iron 2500 mg/kg
Manganese(II)sulphate monohydrate – manganese 5000 mg/kg
Copper(II)sulphate pentahydrate – copper 500 mg/kg
Zinc sulphate monohydrate – zinc 4000 mg/kg
Calcium iodate anhydrous – iodine 100 mg/kg
Packing
Small box  25 g
Small pot  200 g

Omni –Vit Liquid

Product presentation
Oropharma Omni-Vit Liquid is a liquid mixture of vitamins and amino acids. This product is especially indicated for breeding & condition. Omni-Vit works fast and effectively, making up the shortfalls in the feeding and ensuring optimum fitness. This product is also very effective against reduced resistance as a result of infections, weakening or stress.
Directions for use
15 drops of Omni-Vit Liquid in 50 ml clean drinking water. Prepare fresh every time.

 • Throughout the entire year to maintain an optimal condition: once a week.
 • During the breeding period: twice a week.
 • When recovering after illness: for 5 consecutive days.
 • After vaccination: for 3 consecutive days.
Formula
For the detailed list of all components, see the information leaflet in the packing.
Ingredients
Vitamin A 1500000 IU/kg
Vitamin D3 80000 IU/kg
Vitamin E 15000 mg/kg
Vitamin K3 25 mg/kg
Vitamin B1 250 mg/kg
Vitamin B2 250 mg/kg
Vitamin B6 150 mg/kg
Vitamin B12 1 mg/kg
Vitamin PP 200 mg/kg
Pantothenic acid 500 mg/kg
Vitamin C 10000 mg/kg
Biotin 3 mg/kg
Choline chloride 20000 mg/kg
DL-methionine 1500 mg/kg
L-lysine 3000 mg/kg
L-tryptophan 300 mg/kg
L-threonine 840 mg/kg
Cysteine 100 mg/kg
Arginine 1000 mg/kg
Packing
Small bottle  30 ml with dropper

Opti –Breed

Product presentation
Oropharma Opti-Breed is a well-balanced blend of amino acids, vitamins, minerals, trace elements, Florastimul® and L-carnitine. This dietary supplement is administrated for good growth, optimal skeletal formation, good egg shell formation and perfect skin and feather structure. Opti-Breed supports general health and productivity and contains all the components your birds need for a good development. Adding Opti-Breed to your own eggfood blends ensures optimal breeding and growth. Florastimul® is a prebiotic, feed for good bacteria in the intestines. It supports the quality of the intestinal flora and ensures a good digestion. L-carnitine supports the growth of the chicks. L-carnitine also supports fat combustion, which results in greater availability of energy for physical exertion.
Directions for use
2 level measures (= 8 g) of Opti-Breed per 100 g of Orlux eggfood.

 • During the preparation for the breeding season (3 to 4 weeks before the first egg is laid)
  and during the breeding period (from hatching): add daily to the eggfood.
 • Outside the breeding season: 2 days a week in the eggfood.
Formula
For the detailed list of all components, see the information leaflet in the packing.
Ingredients
Calcium (Ca) 19 %
Magnesium (Mg) 0,05 %
Potassium (K) 0,02 %
Sodium (Na) 0,12 %
Chlorine (Cl) 0,54 %
Vitamin A 325000 IU/kg
Vitamin D3 36000 IU/kg
Vitamin E 2000 mg/kg
Vitamin K3 70 mg/kg
Vitamin B1 170 mg/kg
Vitamin B2 385 mg/kg
Vitamin B6 145 mg/kg
Vitamin B12 1 mg/kg
Vitamin PP 2000 mg/kg
Pantothenic acid 500 mg/kg
Folic acid 35 mg/kg
Vitamin C 1250 mg/kg
Biotin 7 mg/kg
Choline chloride 15000 mg/kg
L-carnitine 10000 mg/kg
L-lysine 15000 mg/kg
DL-methionine 6000 mg/kg
Threonine 9000 mg/kg
L-tryptophan 10 mg/kg
Copper(II)sulphate pentahydrate – copper 250 mg/kg
Iron(II)sulphate monohydrate – iron 17,40 mg/kg
Manganese(II)sulphate monohydrate – manganese 2500 mg/kg
Zinc sulphate monohydrate – zinc 2300 mg/kg
Calcium iodate anhydrous – iodine 50 mg/kg
Selenium (Se) 5 mg/kg
Packing
Pot  500 g

Oro Digest

Product presentation
Oropharma Oro-Digest is an intestinal conditioner. This product prevents the adhesion of pathogenic bacteria in the intestines, ensures a better consistency of the droppings, promotes hygienic nests and prevents the cloaca feathers from sticking together. There are bacteria in the bird’s digestive tract which are essential for a good digestion. Good bacteria predominate in a healthy bird. However if pathogenic bacteria predominate, the bird will have watery droppings resulting in a loss of large amounts of fluids and electrolytes. Administering antibiotics kills both good and pathogenic bacteria. Oro-Digest serves as a prebiotic or food for the good intestinal flora and will also ensure that the pathogenic bacteria are no longer able to adhere to the intestinal wall so that the natural intestinal flora can recover and the digestion proceeds normally again.
Directions for use
1 level measure (= 4 g) of Oro-Digest per 100 g of Orlux eggfood.

 • In all cases of watery droppings or diarrhoea: administer for 5 consecutive days.
 • From the hatching of the chicks until they can eat independently.
 • At all times when the birds are exposed to unusual stressful situations.
 • For 4 days before basketing for a show.
Formula
For the detailed list of all components, see the information leaflet in the packing.
Ingredients
Dextrose monohydrate
Apple pulp
Citrus fruit pulp
Minerals
Fructo-oligosaccharides
Packing
Small pot  200 g
Pot  500 g

Probi –Zyme

Product presentation
Oropharma Probi-Zyme is a combination of probiotics and digestive enzymes. This dietary supplement promotes the crop and intestinal flora, increases good intestinal flora, ensures a better digestion of the food and gets the intestinal and crop flora of one day old chicks started. Probi-Zyme contains probiotics. These are good bacteria present in the bird’s intestines (and crop). In addition to the good bacteria, Probi-Zyme contains special enzymes that promote the digestion of the food eaten. The combination of both, if administered at high doses, guarantees optimal functioning of the digestive system. Probi-Zyme is one of the few products in which the concentration of good bacteria is guaranteed.
Directions for use
1 level measure (= 1 g) per 100 g of Orlux eggfood or per 100 g of NutriBird hand-rearing food.
Add Probi-Zyme to the food just before feeding (this is to prevent the food becoming sticky).
Probi-Zyme should always be given together with Oropharma Oro-Digest. The fructo-oligosaccharides present in Oro-Digest act as food for the probiotics in Probi-Zyme.
Formula
For the detailed list of all components, see the information leaflet in the packing.
Ingredients
Fungal amylase
Acid stable protease
Fungal protease
Cellulase
Amyloglucosidase
Lactobacillus reuteri
Lactobacillus fermentum
Packing
Small pot  200 g

Yel –Lux

Product presentation
Oropharma Yel-Lux is a natural yellow colorant based on luteine. This dietary supplement intensifies the yellow colour of the plumage and increases the resistance. As feathers consist of dead cells and are consequently not fed by the metabolism, they absorb the colour when they are formed. On average, the plumage is changed once a year. However not in one go. The moulting of the old feathers is stimulated by the formation of new ones and this is a gradual process so that the bird keeps a full plumage. When Yel-Lux is added to the food it is transported to the place where the feather is growing and it takes on the more intense yellow colour. The feather formed retains its colour until the formation of a new feather.
Yel-Lux is not water-soluble and must therefore be mixed in the food.
Directions for use
Yel-Lux should always be given in the feed and never in the drinking water.
1 level measure (= 1 g) per 100 g of Orlux eggfood.

 • During the breeding season: daily from 2 weeks before laying the first egg until after the moult.
 • During the moulting: daily for the entire period.
 • Show birds: daily for the entire show season.In bloodlines that naturally have a strong yellow colour, or if the food offered is already rich in xanthophyll pigments (rapeseed, fresh egg yolk, a.o.), it may be sufficient to give only half the dosage from 2 weeks of age (1 g per 200 g eggfood).
Formula
For the detailed list of all components, see the information leaflet in the packing.
Ingredients
Xanthophyll extracts from Tagetes
Packing
Small box  20 g
Small pot  200 g

CARE PRODUCTS FOR BIRDS

Jungle Shower

Product presentation
Oropharma Jungle Shower is a spray with Aloe vera for glossy plumage and a healthy skin. This care product cleans the feathers, restores the balance of moisture of the skin and feathers, limits the loss of feather dust and helps to keep the skin healthy. The Aloe vera plant contains over 200 different active substances, including mono- and polysaccharides, enzymes, minerals, vitamins, amino acids and numerous bioactive substances extremely important for keeping the bird’s skin and plumage vital and healthy. Aloe vera is also known for its highly hydrating characteristics which restores the natural balance of moisture in the plumage and also supports the durability of the feathers without damaging the natural layer of fat on the feathers.
Directions for use
Spray Jungle Shower over the bird.

 • During the winter season: once a week.
 • During the show season: once a day before basketing,
  once on the day it returns home from a show
  and during the interim periods every 2 to 3 days.
 • During the other periods: twice a week.
Formula
For the detailed list of all components, see the information leaflet in the packing.
Ingredients
Aloe vera extract
Lemon essence
Packing
Vaporizer  500 ml

No pick

Product presentation
Oropharma No-Pick is a Bitterspray against feather pecking. This product protects growing youngsters from feather plucking by parent animals and helps to prevent feather pecking and self mutilation. Feather pecking of your birds may have many causes. But we can make a clear distinction between feather plucking of growing youngsters by parent animals and pecking their own feathers, primarily by adult psittacidae birds. No-Pick is very effective against the plucking of youngsters by parent birds. This easy to use spray has an extremely bitter taste that removes the parent animal’s urge to pluck the feathers.
Many causes are possible with chronic feather pecking. It may be a result of stress, frustration, a dietary deficiency or a combination of various factors. Consult a vet to find out the true cause in your bird because breaking the automatic reflex of feather pecking requires a total approach! In addition to providing more activities for your bird, adapting its accommodation to size, adjusting its diet and regularly bathing your bird, No-Pick is an ideal support due to its extremely bitter taste, which discourages your bird from pecking its feathers.
Directions for use
 • For the protection of the youngsters: spray on the young from the days of the nest-building until the first egg is laid.
 • At chronic feather pecking: spray once a day on the birds.
  ATTENTION! don’t spray in the eyes or the beak.
Packing
Spray  100 ml

Oro –Bath

Product presentation
Oropharma Oro-Bath is a special bath salts care product for glossy plumage. It makes feathers more supple, keeps the feet and skin free from scaling and ensures glossy feathers. Oro-Bath has a relaxing function on the muscles and cleans the skin and feathers. Everyone knows that birds like to bathe and also need it. Regular bathing is essential for maintaining the feathers. Adding Oro-Bath to the bath water gives the birds supple feathers and helps them to maintain the strength and water-resistant function of the plumage.
Directions for use
1 level measure (= 2 g) of Oro-Bath per 250 ml of bath water.
The solution can be given as a free bath or sprayed over the birds using a plant spray.

 • During the winter season: once a week.
 • During the show season: once a day before basketing,
  once on the day it returns home from a show
  and during the interim periods every 2 to 3 days.
 • During the other periods: twice a week.
  If Oro-Bath is added to the bath water, it must be removed a few hours later.
Formula
For the detailed list of all components, see the information leaflet in the packing.
Ingredients
Sodium chloride
Sodium bicarbonate
Borax
Essential oils
Packing
Small pot  35 g
Pot  300 g

BIRDS ENVIRONMENT

Mite – killer

Product presentation
Oropharma Mite-Killer is an effective and ecological mite and flea treatment product. It combats red mites, feather mites, fleas and lice in pigeons, birds and fowl (e.g. ornamental birds and chicken). Mite-Killer physically combats the red mites, does not contain any chemical insecticides and presents no risk of developing resistance. Red mites are a real nightmare for you and your birds. Red mites hide during the day and come out of nooks and crannies at night to feed on your birds’ blood. Adult birds will eventually show symptoms of weakness such as fluffed feathers and less activity. If the lice are present in nests the youngsters are attacked from birth and can already die within 4 to 6 days.
Due to their short reproductive cycle a red mite population can double every 6 days. Red mites can survive 8 to 9 months, even in the absence of birds! Hence the need for effective combating and preventive treatment of your cages and houses. Mite-Killer is based on silicates with high absorption of oils and fats. When the mite crawls over these small particles, these get stuck between its joints and cause decreased movement. These particles damage the protective wax layer which results in dehydration and death.
Directions for use
Take your birds out of their cage. Cover drinking and food trays and clean thoroughly. Spray Mite-Killer on perches, nesting boxes, under nesting trays, … and in all corners, nooks and crannies where red mites, mites and fleas may be hiding. Apply two thin layers in succession. Repeat the treatment as necessary or when the white layer of powder is covered by dust. After treatment the birds can be returned to their cages immediately. One spray can cover 4 to 8 m².
Packing
Spray can  500 ml

PHARMACEUTICALS FOR BIRDS

Ornicure

Product presentation

Treatment of respiratory tract infections, ornithosis,
mycoplasmosis and ocular infections in cage birds

CONTAINS DOXYCYCLINE – HYCLATE
box of 8 sachets or economy box of 24 sachets

 • High activity against gram-positive en gram-negative bacteria
 • Fast and complete absorption
 • High penetration in tissues
 • Long-acting antibiotic
 • Second generation tetracycline
Directions for use

Finches:
1 sachet of ORNICURE per 2 litres of deionized water or on the eggfood
during 5 to 8 days.

Psittacines:
1 sachet of ORNICURE per 0,5 litre of deionized water or on the eggfood
during 5 to 8 days.

 • In serious infections and ornithosis (parrot disease) treat during
  4 to 6 weeks with ORNICURE.
 • At the purchase of psittacines: during the quarantine period ORNICURE
  has to be administered for a sufficient period of time.

Oropharma Theraprim

Product presentation

Treatment of salmonellosis (paratyphus), colibacillosis (sweating
disease)
, intestinal bacterial and respiratory tract infections in
cage birds

CONTAINS TRIMETHOPRIM GRANULATE
box of 8 sachets and container of 120 g

 • Broad spectrum activity
 • High bioavailability
 • Rapid action
 • No resistance development
Directions for use

Especially in case of intestinal infections leading to liquid droppings and diarrhoea
it is advisable to administer THERAPRIM.

The average duration of treatment is 5 days at a dose of 1 sachet or 1 measuring spoon per 2 litres of water, but in severe cases, e.g. paratyphus (salmonellosis)
or colibacillosis it can be recommended to prolong the treatment up till 14 days.

In problematic aviaries with sweating disease (colibacillosis) THERAPRIM can be administered from 3 or 4 days before the hatching until the youngsters are 10 to
12 days old (1 sachet or 1 measuring spoon per 1,5 litre of water the first 5 days,
later on 1 sachet or 1 measuring spoon per 2 litres of water).

Tricho Plus

Product presentation

Treatment of protozoal gastro-intestinal infections
(e.g.
giardiasis and trichomonosis) and hexamitiasis
in cage birds

CONTAINS RONIDAZOLE
box of 8 or 30 sachets or container of 250 g
(available in the Netherlands)

 • High therapeutic activity
 • Effective against anaerobic bacteria
 • Broad safety margin

Directions for use

 • In case of protozoal gastro-intestinal infections (e.g. giardiasis
  and trichomonosis): 1 sachet (measuring spoon) of TRICHO PLUS
  per 2 litres of water during 7 days
 • In case of cochlosomosis: 1 sachet (measuring spoon)
  of TRICHO PLUS per 4 litres of water during 7 days

Εδώ το παλαιότερο πρόγραμμα που είχε παρουσιάσει η ORLUX , για την παροχή των σκευασμάτων της. Απο τότε, κύλησε πολύ νερό στ’ αυλάκι, όπως λέμε.  Η ORORHARMA έγινε η νέα ομπρέλλα κάτω απο την οποία εμφανίζονται τα παλαιά προϊόντα, αλλά και πάρα πολλά νεότερα. Μια προσεκτική ανάγνωση των περιεχομένων τους αλλά και μια συμβουλή κάποιου ειδικού κτηνιάτρου, θα δώσει τις απαντήσεις που τυχόν δημιουργηθούν.

Advertisements

12/01/2011 - Posted by | ΦΑΡΜΑΚΑ-ΠΡΟΣΘΕΤΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Αρέσει σε %d bloggers: